top of page

Korean Language

COUNTS
ONE-HANA

TWO-DUL

THREE-SET

FOUR-NET

FIVE-DASUT

SIX-YEO-SUT

SEVEN- IL GOPE,
EIGHT-YEO DUL

NINE-AH HOPE

TEN-YUL

20-SOO MUL

30-SUH REUN

40-MAH HUEN

50-SHE HUEN,
60-YEA SUEN

70-EE-REUN

80-YUH DEUN

90-AH HUEN

100-BEK

1,000-CHUN

10,000-MAHN


1st - IL

2nd - EE

3rd -SAM

4th -SAH

5th -OH

6th -YUK

7th -CHIL

8th -PAL

9th -GU

10th -SHIP

WORDS


HOW ARE YOU-AHN NYUNG HA SIP NI KA,
DAD-AH PPA,
MOM-UM MA,
GRAND FATHER-HAL AH BUH JI
GRAND MOTHER-HAL MONEY
STUDIO-DOJANG,
UNIFORM-DO BOK,
CLASS MATE-CHIN GU
MEAL PLEASE-BOB JU SAE YO,

HUNGRY-BAE GO PA YO
PARENTS-BU MO NIM
BELT-DDE

HUNGRY-BAE GO PA YO
MASTER-SA BUM NIM
GRAND MASTER-KWAN JANG NIM
BLACK BELT-YOU DAN JAH,
COLOR BELT- YOU GEUP JAH
FAITH IN CERTAIN VICTORY-PILL SEUNG
BLUE-CHUNG, RED- HONG,
ATTION START-SHI JAK

STOP-GUE MAN

BREAK-GALRYO,
WHITE BELT-HIN SEK DDE

YELLOW BELT-NORAN DDE

GREEN BELT-NOKE SEK DDE,
BLACK BELT-GUM JUNG DDE
GOOD BYE- AN YOUNG HEE GA SHIP SHI YO(SOMEONE LEAVING)

YOU’RE WELCOME-CHUN MAN AE YO
GOOD BYE- AN YOUNG HEE GAE SHIP SHI YO(WHEN YOU ARE LEAVING)

 

BASIC STANCE
1. ATTENTION SIR!-CHA RYEO

2. BOW SIR-KYUNG NYET

3. READY STANCE SIR!-JOON BI
4. HORSE STANCE SIR!-JU CHEUM SEOGI

5. FIGHTING STANCE SIR!-GYEO RU GI JOON BI
6. EASY STANCE SIR!-YUL JUNG SWIEO

7. FRONT STANCE SIR!-AP GU EE

8. KNEELING POSITION SIR!-MOO REOP AN JAH
9. SITTING POSITION SIR!-AN JAH

10. KNEELING BOW SIR-KEUN JUL


BASIC MOVEMENT 1-5

BASIC MOVEMENT(KIBON DONGJAK) #1
1. TWO SINGLE PUNCH(KIHOP)

2. DOUBLE PUNCH(TAE - KWON)
3. TRIPLE PUNCH(TAE - KWON - DO)

4. TWO ARAE MAKKI(DOWN BLOCK)
5. TWO MOM-TONG MAKKI(INSIDE BLOCK).

6. TWO BAK-KAT MAKKI(OUTSIDE BLOCK)
7. TWO OL-GUL MAKKI(HIGH BLOCK)

8. TRIPLE PUNCH : HIGH, MIDDLE, LOW(TAE-KWON-DO)
9. TWO FIGHTING STANCE(STAY)

10. TWO AP CHAGI(FORWARD FRONT KICK)
11.TWO AP GUBI(STAY FRONT STANCE)

 

BASIC MOVEMENT(KIBON DONGJAK) #2
1. MOM-TONG JI-REU-GI(LEFT HAND PUNCH)

2. MOM-TONG JI-REU-GI(RIGHT HAND PUNCH)
3. DOUBLE PUNCH(TAE - KWON)

4. TRIPLE PUNCH(TAE - KWON - DO)
5. TWO ARAE MAKKI(DOWN BLOCK)

6. TWO MOM-TONG MAKKI(INSIDE BLOCK)
7. TWO BAK-KAT MAKKI(OUTSIDE BLOCK)

8. TWO OL-GUL MAKKI(HIGH BLOCK)
9. TRIPLE PUNCH : HIGH, MIDDLE, LOW(TAE-KWON-DO)

10. TWO FIGHTING STANCE(SINGLE CHANGE STEP)
11. FIGHT STANCE WITH DOUBLE CHANGE STEP

12. FIGHT STANCE BACK STEP
13. TWO AP GUBI(STAY FRONT STANCE)

14. TWO AP SEOGI(FORWARD FRONT KICK)
15. FOUR AP CHAGI(FORWARD FRONT KICK)

16. FOUR AP CHAGI(BACKWARD FRONT KICK)

BASIC MOVEMENT(KIBON DONGJAK) #3

1. MOM -TONG JI-REU-GI(LEFT HAND PUNCH)

2. MOM-TONG JI-REU-GI(RIGHT HAND PUNCH)
3. DOUBLE PUNCH(TAE - KWON)

4. TRIPLE PUNCH(TAE - KWON - DO)
5. TWO ARAE MAKKI(DOWN BLOCK)

6. TWO MOM-TONG MAKKI(INSIDE BLOCK)
7. TWO BAK-KAT MAKKI(OUTSIDE BLOCK)

8. TWO OL-GUL MAKKI(HIGH BLOCK)
9. TRIPLE PUNCH : HIGH, MIDDLE, LOW(TAE-KWON-DO)

10. TWO FIGHTING STANCE(SINGLE CHANGE STEP)
11. FIGHT STANCE WITH DOUBLE CHANGE STEP

12. FIGHT STANCE BACK STEP
13. TWO AP GUBI(STAY FRONT STANCE)

14. TWO AP SEOGI(FORWARD FRONT KICK)
15. TWO AP CHAGI(FORWARD FRONT KICK)

16. TWO AP CHAGI(BACKWARD FRONT KICK)
17. TWO AP DOLRYE CHAGI(FORWARD R. H. KICK)

18. TWO AP DOLRYE CHAGI(BACKWARD R. H. KICK)

BASIC MOVEMENT(KIBON DONGJAK) #4
1. MOM-TONG JI-REU-GI(LEFT HAND PUNCH) 2. MOM-TONG JI-REU-GI(RIGHT HAND PUNCH)
3. DOUBLE PUNCH(TAE - KWON) 4. TRIPLE PUNCH(TAE - KWON - DO)
5. TWO ARAE MAKKI(DOWN BLOCK) 6. TWO MOM-TONG MAKKI(INSIDE BLOCK)
7. TWO BAK-KAT MAKKI(OUTSIDE BLOCK) 8. TWO OL-GUL MAKKI(HIGH BLOCK)
9. TRIPLE PUNCH : HIGH, MIDDLE, LOW 10. TWO FIGHTING STANCE(SINGLE CHANGE STEP)
11. FIGHT STANCE WITH DOUBLE CHANGE STEP 12. FIGHT STANCE BACK STEP AND FORWARD STEP
13. TWO AP GUBI(STAY FRONT STANCE) 14. TWO AP SEOGI(FORWARD FRONT KICK)
15. TWO AP CHAGI(FORWARD FRONT KICK) 16. TWO AP CHAGI(BACKWARD FRONT KICK)
17. TWO AP DOLRYE CHAGI(FORWARD R. H. KICK) 18. TWO AP DOLRYE CHAGI(BACKWARD R. H. KICK)
19. TWO AP OLRYO CHAGI(FORWARD AXE KICK) 20. TWO AP OLRYO CHAGI(BACKWARD AXE KICK)

 

BASIC MOVEMENT(KIBON DONGJAK) #5
1. SON-NAL-MOK-CHIGI(KNIFE HAND STRIKE)

2. SON-NAL-MOK-CHIGI(KNIFE HAND STRIKE)
3. SON-NAL-MAK-GI(SINGLE KNIFE HAND BLOCK)

4. SON-NAL-MAK-GI(SINGLE KNIFE HAND BLOCK)
5. YANG SON-NAL-MAK-GI(DOUBLE KNIFE HAND BLOCK)

6. YANG SON-NAL-MAK-GI(DOUBLE KNIFE HAND BLOCK)
7. DEUNG-JU-MEOK-CHIGI(BACK FIST)

8. DEUNG-JU-MEOK-CHIGI(BACK FIST)
9. JEBI-POOM-MOK-CHIGI (SWALLOW POOM NECK)

10. BA-TANG-SON--MAK-GI(PALM HAND BLOCK)
11. SON-KKEUT-TZIREUGI(SPEAR HAND STRIKE)

12. FRONT FOOT TUMMY SIDE BACKWARD
13. BACK FOOT BACK SIDE FORWARD

14. SIDE STEP FORWARD BOTH SIDE

15. 450 SIDE STEP F.W. AND SLIDEBACK(BOTH SIDE)
16. AP-CHAGI~DWIT-CHAGI(KICKING DRILL #2)
17. AP-CHAGI~DWIT-CHAGI(KICKING DRILL #3)

18. AP-CHAGI~DWIT-CHAGI(KICKING DRILL #4)
TWO FRONT KICK - TWO ROUND HOUSE KICK - TWO AXE KICK - ONE SKIPPING ROUND KICK - TURNAROUND - OPPOSIT WAY

bottom of page